Yayın Etiği Kuralları

FRANKOFONİ YAYIN ETİĞİ

1989 yılından bu yana Fransız edebiyatı, Fransızca edebiyat, Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim ve çeviribilim alanlarında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma makalelerine yer veren Frankofoni Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları Ortak Kitabı aşağıda belirtilen etik ilke ve kurallara bağlı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Frankofoni’ye gönderilen makaleler, çift körleme süreciyle değerlendirilmekte ve editör ile yayın kurulu kararıyla yayımlanmaktadır.

Frankofoni’ye makale gönderen yazarların sorumlulukları:

Dergiye gönderilen makalelerin, Fransız edebiyatı, Fransızca edebiyat, Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim ve çeviribilim alanlarında yapılmış ve yöntembilimsel niteliklere sahip olması beklenmektedir.

Makalelerde kullanılan kaynakların MLA referans sistemine uyularak doğru bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin, başka bir dergide yayımlanmamış ya da değerlendirme sürecine alınmamış olması gerekmektedir.

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makalelerin içeriklerinden sorumludurlar.

Frankofoni için makale değerlendirmesi yapan hakemlerin sorumlulukları:

Dergiye gönderilen tüm makaleler çift körleme süreci ile değerlendirilmektedir. Yazı sahibi yazısını kimin değerlendirdiğini bilmediği gibi, yazı sahibinin kimliği de gizli tutulmaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar, editör ve yayın kurulu tarafından değerlendirildikten sonra uzmanlıklarına göre iki hakeme isimsiz olarak gönderilmektedir.

Hakemlerden, kendilerine verilen süre içerisinde, yansız ve yönlendirici değerlendirme yapmaları ve kendilerine gönderilen değerlendirme formunda kararlarını gerekçelendirmeleri beklenmektedir. Hakemlerin ayrıca, makale üzerinde yaptıkları düzeltmeleri, eklemeleri ve yorumları, yazara gönderilmek üzere editöre ulaştırmaları gerekmektedir.

Editör ve yayın kurulunun sorumlulukları:

Frankofoni’ye gönderilen makaleleri, sadece içeriklerini temel alarak adil bir şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir.

Kendilerinden, makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmaları beklenmektedir.

Frankofoni Ücret Politikası

Basılı olarak yayın hayatına devam eden derginin yayın giderlerini karşılamak amacıyla, gönderilen makalelerden 300 TL ücret talep edilmektedir.

Ücret yatırıldıktan sonra makaleler öncelikle amaç, kapsam, alana katkı vb. açılardan yayın kurulu tarafından değerlendirilir ve hakem değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına karar verilir.

Makalenin sürecinin başlatılabilmesi için dekontu frankofonidergisi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Ücretin Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

Açıklama kısmına Ad-Soyad – Frankofoni 2022 yazmanız gerekmektedir

Banka: Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi

IBAN: TR 66000 6400000 142 130 854 807

Alıcı: Serhat Kurbani Turan

Makale Gönderim Ücreti: 300 TL

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Frankofoni’ye gönderilen tüm makaleler, 38. Sayıdan itibaren iThenticate yazılım programı ile taranacaktır. %20’den fazla benzerlik gösteren makaleler gözden geçirilmesi için yazara gönderilecek, ikinci taramada benzerlik oranının düşmemesi halinde, yayımlanması yayın kurulu kararı ile reddedilecektir.

Frankofoni’ye gönderilen makaleler, Ünı̇versı̇telerarası Kurul Bı̇lı̇msel Araştırma Ve Yayın Etı̇ğı̇ Yönergesı̇nde belirlenen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı ilgili Eylemler çerçevesinde değerlendirilmektedir:

Madde  4 –

(1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları,
sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
ğ) Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
h) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak,
ı) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,.

http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/YayınEtiğiYönergesi_140318.pdf